Home Magazine Piazza Libertà, pulizia straordinaria mattutina da parte di Acegas