Home Magazine Largo Bonifacio: ubriaco urla frasi senza senso, poi si esibisce in uno striptease